Nyheter & pressreleaser

Kallelse till årsstämma i RhoVac AB (publ)

9 april, 2018

Aktieägarna i RhoVac AB (publ), 559037-2271, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2018 kl. 11.00 på Medicon Village (konferensrum Tellus, Byggnad 301), Scheelevägen 2, 223 81 Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 3 maj 2018, och
 • anmäla sig skriftligen till bolaget senast torsdagen den 3 maj 2018 till RhoVac AB, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund. Anmälan kan också göras per telefon +45 4083 2365 eller per e-post alj@rhovac.com eller ael@rhovac.com. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 3 maj 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare skall företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.rhovac.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 8 163 044 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Verkställande direktörens anförande.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 9. Beslut
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  2. om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  3. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer.
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 12. Val av styrelse och revisor.
 13. Beslut om nyemission
 14. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 9b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets förlust enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkterna 10 och 11)
Aktieägare representerande cirka 30 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode skall utgå med sex prisbasbelopp till styrelseordföranden och med vardera tre prisbasbelopp till de tre styrelseledamöter vilka inte är anställda i bolaget. Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor skall utses samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 12)
Aktieägare representerande cirka 30 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår omval av styrelseledamöterna Cristina Glad, Lars Hedbys, Anders Ljungqvist och Mikael Ørum, samt nyval av Gunnar Gårdemyr. Niclas Lundqvist har avböjt omval som styrelseledamot. Till styrelseordförande föreslås omval av Mikael Ørum. Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisorer Deloitte AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om nyemission (punkt 13)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 244 891,26 kronor genom nyemission av högst 1 360 507 aktier enligt följande villkor:

att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i bolaget, varvid skall gälla att varje sådan aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie för varje sex (6) befintliga aktier. Aktieägare i Bolaget erhåller för varje befintlig aktie i Bolaget en (1) teckningsrätt. Det krävs sex (6) teckningsrätter för att teckna en (1) nya aktie.

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning skall i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, i andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtaganden samt i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara den 16 maj 2018.

Teckning av aktier med företrädesrätt skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 18 maj 2018 till och med den 1 juni 2018. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske genom teckning på teckningslista under tiden från och med den 18 maj 2018 till och med den 1 juni 2018. Betalning skall erläggas kontant senast tre bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

De nya aktierna emitteras till en kurs av 18,00 kronor per aktie.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Övrigt
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Scheelevägen 2 i Lund samt på bolagets webbplats (www.rhovac.com) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lund i april 2018
RhoVac AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Ljungqvist – VD, RhoVac AB
Telefon: +45 4083 2365
E-post: alj@rhovac.com


Om RhoVac AB
RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus är utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering vid cancer. RhoVacs första läkemedelskandidat har avslutat preklinisk fas och klinisk fas I/II-studie inleds primo 2017. RhoVac har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Forskningen bedrivs sedan 2007 primärt på Universitetssjukhuset i Herlev, Danmark, av ett forskarteam i världsklass inom sin nisch. RhoVac är noterat på Spotlight Stock Market sedan mars 2016 och har cirka 1 700 aktieägare. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Läs mer på www.rhovac.com.