Nyheter & pressreleaser

RhoVac AB kommenterar smärre fel i årsredovisningen

8 juni, 2017

Information från bolaget 2017-06-08

RhoVac AB (”RhoVac”) meddelar idag att en omräkningsdifferens redovisats felaktigt i bolagets årsredovisning. Felet bedöms dock inte vara av väsentlig karaktär.
Som framgår av not 22 i RhoVacs årsredovisning för räkenskapsåret 2016 har en rättelse av fel gjorts av tidigare redovisade siffror. Felet avsåg i sin helhet uppskjuten skatt och felaktigheten på jämförelseårets ingående balans (1 januari 2015) uppgick till 262 KSEK. Jämförelseåret 2015 och innevarande år 2016 har också justerats utifrån det identifierade felet. Detta har lett till en omräkningsdifferens på 14 801 SEK för 2016 som i koncernens rapport över förändring i eget kapital för 2016 på sida 26 av misstag har redovisats med fel tecken och skulle ha varit minus 14 801 SEK. I koncernens balansräkning på sida 25 anges korrekta belopp utifrån de rättelser som gjorts.

I koncernens rapport över förändring i eget kapital för 2016 på sida 26 har även ett tryckfel noterats. Ingående balans för summa eget kapital har inte uppdaterats med ovan angivna rättelser. Utgående balans för summa eget kapital är dock korrekt bortsett från det ovan angivna fel gällande omräkningsdifferensen 2016. I koncernens balansräkning på sida 25 anges korrekta belopp utifrån de rättelser som gjorts.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Ljungqvist – VD, RhoVac AB
Telefon: +45 4083 2365
E-post: alj@rhovac.com


Om RhoVac AB
RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus är utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering vid cancer. RhoVacs första läkemedelskandidat har avslutat preklinisk fas och klinisk fas I/II-studie inleddes primo 2017. RhoVac har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Forskningen bedrivs sedan 2007 primärt på Universitetssjukhuset i Herlev, Danmark, av ett forskarteam i världsklass inom sin nisch. RhoVac är noterat på AktieTorget sedan mars 2016 och har cirka 1 700 aktieägare. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Läs mer på̊ www.rhovac.se.