Pressmeddelande

RhoVac AB presenterar delårsrapport för det andra kvartalet och första halvåret 2021

Aug 27, 2021

RhoVac AB (”RhoVac” eller ”Bolaget”) offentliggör idag, 27 augusti 2021, delårsrapport för det andra kvartalet och första halvåret 2021. Halvårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.rhovac.com). Nedan följer en sammanfattning av halvårsrapporten.

Halvåret (2021-01-01 – 2021-06-30)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 9 602 TSEK (6 012).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -24 219 TSEK (-19 237).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,95 SEK (-0,78).
 • Koncernens soliditet uppgick till 87,8% (94,1%).

Andra kvartalet (2021-04-01 – 2021-06-30)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 6 118 TSEK (3 626).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -13 173 TSEK (-11 546).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,51 SEK (-0,45).

Nettoomsättning utgörs av anslaget från EUs innovationsfond Horizon 2020 och kostnaderna ökar i takt med den eftersträvade rekryteringstakten i fas IIb-studien.

Med “RhoVac AB (publ)” avses RhoVac AB (publ) med organisationsnummer 559037-2271. Med ”Bolaget” eller ”RhoVac” avses koncernen, det vill säga RhoVac AB (publ) och dess helägda dotterbolag RhoVac ApS.

Definitioner

 • Resultat per aktie före utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden.
 • Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden samt utestående potentiella stamaktier.
 • Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2021

 • RhoVac meddelar den 21 april 2021 att det prestigefyllda sjukhuset Mount Sinai Hospital i New York inkluderas som amerikanskt försökscentra i den kliniska fas IIb-studien BRaVac.
 • Rhovac meddelar den 3 maj 2021 att bolaget uppmärksammats av Europeiska Innovationsrådet (European Innovation Council, EIC) under den årliga konferensen World Immunization Week
 • RhoVac meddelar 31 maj 2021 att den senaste prognosen för full rekrytering i studien bekräftas och att bolaget räknar med att sista patienten till studien rekryteras under kvartal 3.
 • RhoVac meddelar den 9 juni att bolaget erhållit godkännande för långtidsuppföljning av de patienter som deltog i bolagets fas I/II-studie.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • RhoVac meddelar den 9 juli att bolaget erhållit en stark interimsanalys av patientsäkerheten i bolagets fas IIb- studie i prostatacancer.

VD Anders Månsson har ordet

Pandemieffekterna avtog markant under kvartal 2 och vi går nu med raska steg mot full rekrytering i fas IIb-studien i prostatacancer, BRaVac. Vi har nu inte mindre än sju amerikanska centra som deltar i studien, något som vårt erhållande av Fast Track Designation från FDA starkt bidragit till, vilket också betyder mycket för intresset bland amerikanska nyhetsmedia och intressenter.  Parallellt med fas IIb-studiens färdigställande gör vi också kompletterande pre-klinisk och formulerings-utveckling. Senare i höst kommer vi även att kunna presentera resultat från långtidsuppföljningen av patienterna i fas I/II-studien. Efter september månad kommer rekryteringen till fas IIb-studien att upphöra, och vi befinner oss då på upploppet mot ett studieresultat, som beräknas komma ca. 1 år senare. Vi och ett antal externa intressenter väntar på detta resultat med spänning och tillförsikt.

Under det andra kvartalet avtog pandemieffekterna påtagligt och fas IIb-studiens rekryteringstakt ökade. Utökandet av antalet amerikanska centra bidrog också starkt till detta. Den patientmålgrupp som studien riktar in sig på har nu sedan länge haft tillgång till vaccin mot Covid-19, och de restriktioner som funnits gällande rörlighet i samhället och tillgång till sjukvård har lyfts. Sammantaget gör detta att RhoVac räknar med att kunna avsluta patientrekryteringen till studien efter september månad, och därefter återstår att låta patienterna fullfölja behandlingen enligt plan.

Efter sommaren räknar vi också med att de kvarvarande reserestriktionerna lyfts, så att vi återigen kan träffa de bolag som vi räknar som potentiella partners för RV001. En hel del mötesaktiviteter är planerade för hösten. Det har fungerat väl att bibehålla tidigare upparbetade kontakter digitalt, och att hålla samtliga intressenter uppdaterade på vår utveckling, men nu när vi närmar oss slutet på fas IIb-studien är det dags att ta diskussionerna med våra intressenter till nästa nivå. Detta gör man bäst genom att faktiskt träffas.

Under hösten räknar vi också med att kunna presentera resultatet av den långtidsuppföljningsstudie vi just nu genomför med de patienter som ingick i vår tidigare fas I/II-studie i prostatacancer. Dessa patienter färdigbehandlades 2018, och det ska bli spännande att se hur deras tillstånd har utvecklats sedan dess. Parallellt pågår också kompletterande pre-kliniska studier och formuleringsutveckling. Samtliga dessa aktiviteter beräknas vara klara i god tid innan fas-IIb-studien avslutas, så att allt är klart för en partneruppgörelse vid den tidpunkten. Under sommaren gjordes också en interimsanalys av patientsäkerheten i den stora fas IIb-studien, en analys som föll ut med ett synnerligen gott resultat. Detta gör att vi med tillförsikt ser fram emot genomförandet av den sista delen av studien, och så småningom mot det resultat som vi alla väntar på med spänning, såväl innanför som utanför RhoVac.

Vi intensifierar också vårt PR-arbete i takt med att vi får fler resultat att kommunicera. Vi har inlett ett samarbete med Aktiespararna om podcast och nyhetsbrev, och nu under hösten kommer vi att återuppta fysiska möten med möjliga partners, och även deltagandet i kongresser både i Europa och i USA.

Det kan vara värt att reflektera över hur långt vi faktiskt har kommit i RhoVac, nu när vi snart går in på det sista året innan resultatet av fas IIb-studien föreligger. Vi har en unik läkemedelskandidat inom immunonkologi, med ett behandlingskoncept som inte riktar in sig på sena stadier av svårbehandlad cancer, utan på att förbygga återfall i cancer i tidiga stadier, innan metastatiska och ofta terapiresistenta tumörer hunnit bildas. För att kunna behandla patienter i dessa tidiga stadier krävs att läkemedlet är säkert och vältolererat, och detta har både tidigare studieresultat och interimsanalysen av säkerheten i fas IIb-studien som företogs nu under sommaren visat.  Vi menar oss därför ha en synnerligen lovande läkemedelskandidat i RV001, en läkemedelskandidat som har alla möjligheter att väcka ett stort intresse bland potentiella partners, samt att på sikt hjälpa åtskilliga cancerpatienter världen över. Vi gör, och kommer fortsätta att göra, vårt allra bästa för att detta ska bli verklighet.

Anders Månsson – VD, RhoVac AB

Om RhoVac AB

RhoVac® bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac® har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att RV001 har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det starka immunsvaret har också visat sig hålla över tiden. Därför har RhoVac® startat en större klinisk fas IIb studie som kommer att inkludera minst 175 patienter med prostatacancer. Studien, som beräknas slutföras 2021, är designad för att med statistisk signifikans visa på effekten av RV001 i att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.