Pressmeddelande

RhoVac AB offentliggör bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2020

Feb 12, 2021

RhoVac AB (”RhoVac”) offentliggör härmed bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2020. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.rhovac.com). Nedan följer en kort sammanfattning av bokslutskommunikén.

Fjärde kvartalet (2020-10-01 – 2020-12-31)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 TSEK (5 979).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -15 238 TSEK (4 453).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,75 SEK (0,09).
 • Koncernens soliditet uppgick till 93 % (91,6%).

Helåret (2020-01-01 – 2020-12-31)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 6 012 TSEK (5 979).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -47 936 TSEK (-38 332).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -2,11 SEK (-2,49).

Med “RhoVac AB (publ)” avses RhoVac AB (publ) med organisationsnummer 559037-2271. Med ”Bolaget” eller ”RhoVac” avses koncernen, det vill säga RhoVac AB (publ) och dess helägda dotterbolag RhoVac ApS.

Definitioner

 • Resultat per aktie före utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden.
 • Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden samt utestående potentielle stamaktier.
 • Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under 2020

Första kvartalet

 • RhoVac erhåller den 10 januari godkännande i Belgien och Tyskland för start av klinisk fas IIb-studie.
 • RhoVac meddelar den 6 februari att Bolaget utnämnt professor Anne J. Ridley till dess vetenskapliga råd.
 • RhoVac meddelar den 28 februari att Bolaget erhåller godkännande från FDA i USA för start av klinisk fas IIb-studie.
 • RhoVac meddelar den 3 mars att första patient är i behandling i RhoVacs kliniska fas IIb-studie i Finland.

Andra kvartalet

 • RhoVac meddelar den 2 april att COVID-19 orsakat förseningar i den pågående fas-IIb-studien men att dessa beräknas klaras med befintlig finansiering.
 • RhoVac meddelar den 23 april att den första patienten i den kliniska fas-IIb-studien har blivit behandlad i Tyskland.
 • RhoVac meddelar den 24 april att Bolaget uppmärksammas i den internationella, branschspecifika e-tidsskriften Scrip – Pharma Intelligence.
 • RhoVac meddelar den 12 maj kommunikén från årsstämman år 2020. Lars Höckenström väljs som ny ordinarie styrelseledamot.
 • RhoVac meddelar den 11 juni att Bolaget rekryterat professor emeritus Per-Anders Abrahamsson och professor Klaus Brasso till sitt vetenskapliga råd.
 • RhoVac meddelar den 22 juni att Bolaget erhållit godkännande i Sverige för start av klinisk fas IIb-studie.

Tredje kvartalet

 • RhoVac meddelar den 1 juli att en artikel om Bolaget publicerats i den internationella tidskriften MedNous, genom en skriftlig inlaga från RhoVacs VD Anders Månsson.
 • RhoVac meddelar den 10 augusti att den första patienten i USA inkluderats i Bolagets kliniska fas IIb-studie i prostatacancer.
 • RhoVac meddelar den 4 september att Bolaget rekryterat professor Georg Holländer till sitt vetenskapliga råd.
 • Bolaget meddelar den 17 september att den första patienten i Sverige har påbörjat sin behandling i Bolagets kliniska fas IIb-studie i prostatacancer (”BRaVac”).

Fjärde kvartalet

 • RhoVac meddelar den 12 oktober att Bolagets kliniska fas IIb-studie i prostatacancer, beräknas bli ytterligare försenad på grund av den rådande Covid-19 pandemin.
 • RhoVac meddelar den 26 oktober att den vetenskapliga artikeln som presenterar de kliniska resultaten från fas I/II-studien kommer att bli publicerade i november 2020.
 • RhoVac meddelar den 13 november att resultaten från Bolagets kliniska fas I/II studie publicerats i Journal for ImmunoTherapy of Cancer (JITC). Hänvisning till den publicerade studien här: https://jitc.bmj.com/content/8/2/e001157
 • RhoVac meddelar den 25 november att amerikanska U.S. Food and Drug Administration (FDA) beviljar Fast Track Designation för bolagets läkemedelskandidat RV001, med syftet att möjliggöra snabbare granskning.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • RhoVac AB meddelar den 7 januari 2021 att den första patienten i Storbritannien har påbörjat sin behandling i bolagets kliniska fas IIb-studie i prostatacancer (”BRaVac”).

VD Anders Månsson har ordet

2020 var verkligen ett framgångsrikt år för RhoVac, trots de problem som den globala pandemin medfört. Vår kliniska fas IIb-studie är nu igång i samtliga sju länder, vi expanderar ytterligare i USA, och rekryteringen till studien beräknas fortfarande vara avklarad till slutet av kvartal 2. Dessutom, FDA har gett RhoVac ett snabbspår (Fast Track Designation) i prostatacancer, vilket rönt stor uppmärksamhet i media, bland läkare och patienter, samt potentiella partners runt om i världen.

Vid flera tillfällen under året har RhoVac och vår läkemedelskandidat, RV001, uppmärksammats i internationella publikationer, till exempel i november när resultaten från vår kliniska fas I/II-studie publicerades i den vetenskapliga tidskriften Journal for ImmunoTherapy of Cancer (JITC). Resultaten visar att behandlingen med läkemedelskandidaten RV001 var säker och väl tolererad, samt att ett långvarigt immunsvar kunde genereras hos en stor majoritet av patienterna – positiva data som pekar i rätt riktning för bolaget. Dessutom, hos de patienter som hade ett mätbart PSA när de påbörjade behandlingen, sågs en markant förlängd PSA-dubbleringstid, vilket indikerar en cancerspecifik effekt. Det rör sig om få patienter, men det inger gott hopp för vår pågående fas IIb-studie.

Senare samma månad kom också nyheten att FDA ger RhoVac ett snabbspår (Fast Track Designation) i prostatacancer. Detta har stor betydelse för bolaget. Dels innebär en snabbare hantering från regulatoriska myndigheter givetvis en fördel i sig, men för RhoVacs del är det kanske viktigast ändå med det goda renommé detta medför, och med den internationella uppmärksamhet det skapar. Samtliga onkologiintresserade läkemedelsbolag följer med säkerhet noga vilka nya produktkandidater som erhåller snabbspår i cancerområdet. RhoVac har redan inlett en dialog med ett tjugotal möjliga partners, och vi ser att snabbspåret från FDA både attraherar fler intressenter och fördjupar intresset bland de befintliga.

Trots framgångarna är det dock omöjligt att sammanfatta 2020 utan att också ta hänsyn till covid-19. Den globala pandemin och dess motåtgärder påverkar hela samhällen, alla människor, och samtliga företag, om än i olika grad. Läkemedelsbranschen är påverkad i mindre grad, och vi är många som har haft anledning att skänka en tanke av tacksamhet åt den framgång det inneburit att flera läkemedelsbolag lyckats ta fram effektiva vacciner på mycket kort tid. Det gör ändå att man ser ljuset i slutet av tunneln, och att det finns gott hopp om att snart återvända till en normalitet, även om denna kanske i någon mån kommer att se annorlunda ut än tidigare. Vissa av de nya vanorna, som att vara mer restriktiv med resande, och klara av en del möten digitalt istället, tror jag kommer att leva kvar nu när vi vant oss vid detta. I RhoVacs fall är det i huvudsak rekryteringstakten i studien som är påverkad av pandemin. Restriktioner har gjort att en del kliniker inte lyckats starta studien, eller försenats i detta, och i en del fall är det svårt att rekrytera det antal patienter som man annars hade varit kapabel till. Dock, hur irriterande förseningar än kan vara, bör man komma ihåg att detta inte påverkar själva resultatet av studien, och att det inte väsentligen påverkar någonting strategiskt för bolaget. RhoVac har de finansiella resurserna att färdigställa både fas IIb-studien och annan kompletterande utveckling som planerat. Vi är i detta sammanhang tacksamma för att vi genomförde en gedigen finansieringsrunda 2019, och dessutom även erhöll ett anslag från EU:s forsknings- och innovationsfond Horizon 2020 på ytterligare ca. 27 miljoner SEK. Med finansiell styrka är det trots allt lättare att hålla kursen, också i svåra tider.

Till slut vill jag rikta ett stort tack till kollegor, styrelse och aktieägare för året 2020. Vi hoppas att vaccineringen mot covid-19 går i beräknad takt, och att vi på RhoVac kan lägga i en ännu högre växel under 2021. Med bibehållen finansiell styrka, och med en läkemedelskandidat som har alla möjligheter att få starkt marknadsgehör, samt på sikt hjälpa åtskilliga cancerpatienter världen över, ser vi med tillförsikt och stor ansvarskänsla fram emot arbetet under det kommande året

Anders MånssonVD, RhoVac AB

 

Om RhoVac AB

RhoVac® bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac® har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att RV001 har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det starka immunsvaret har också visat sig hålla över tiden. Därför har RhoVac® startat en större klinisk fas IIb studie som kommer att inkludera minst 175 patienter med prostatacancer. Studien, som beräknas slutföras 2021, är designad för att med statistisk signifikans visa på effekten av RV001 i att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.