Pressmeddelande

RhoVacs vaccin mot återfall i cancer uppmärksammat i Medicinsk Access

Nov 25, 2021

RhoVac AB (”RhoVac”) och dess läkemedelskandidat onilcamotide uppmärksammas i den svenska tidskriften Medicinsk Access, som har publicerat en artikel om bolagets pågående kliniska fas IIb-studie i prostatacancer, BRaVac, som inom kort kommer att avslutas.

Medicinsk Access intervjuade Professor Anders Bjartell, som är överläkare och chef på enheten för urologisk cancerforskning i Malmö, samt nationell huvudprövare för RhoVacs pågående kliniska fas IIb-studie i prostatacancer, BRaVac. I intervjun förklarar Professor Bjartell att vid tidpunkten för lokal behandling i botande syfte via strålning eller operation (kirurgiskt avlägsnande av prostata), kan man aldrig veta om enstaka metastatiska cancerceller, celler som har potential att bilda dottertumörer, redan har hunnit lämna modertumören och sprida sig i annan vävnad. Detta upptäcks oftast månader eller år senare när dottertumörer redan har bildats och cancern är obotlig.

RhoVac’s läkemedelskandidat, onilcamotide, kan potentiellt användas som komplement till lokal behandling för att stimulera immunförsvarets T-celler till att hitta och eliminera eventuellt kvarvarande metastatiska cancerceller och därmed förhindra att dessa vidareutvecklas till dottertumörer. I den nu aktuella studien (BRaVac) testas onilcamotide, i patienter som trots lokal behandling i botande syfte har ett stigande PSA-värde (Prostata Specifikt Antigen), vilket är ett tidigt tecken på ökad risk för metastaser (dottertumörer). RhoVac’s läkemedelskandidat, onilcalmotide, fungerar alltså som ett cancervaccin, och skapar en T-cells-immunitet mot ett protein, RhoC, som finns unikt överuttryckt hos just dottertumörsbildande cancerceller. Förmodligen begränsas onilcamitides användningsområde inte enbart till prostatacancer, utan om läkemedelskandidaten fungerar och kan förbygga återfall i prostatacancer efter lokal behandling i botande syfte, kan den förmodligen utvecklas i motsvarande sammanhang för flera olika cancerindikationer.

Artikeln beskriver också resultaten från den 3 åriga uppföljningsstudien, som publicerades under hösten 2021. I den studien, visade det sig att majoriteten av patienterna även tre år efter behandlingen hade fortsatt starkt immunsvar, och att de inte hade fått några väsentliga PSA-ökningar.

RhoVac räknar med att kunna redovisa behandlingsresultat från den pågående studien under första halvåret 2022.

Länk till artikeln i Medicinsk Access: https://issuu.com/medicinskaccess/docs/ma821/54

Om RhoVac AB
RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att onilcamotide har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det starka immunsvaret har också visat sig hålla över tiden. Därför har RhoVac startat en större klinisk fas IIb-studie som har rekryterat 180 patienter med prostatacancer. Studien, som beräknas slutföras H1 2022, är designad för att med statistisk signifikans visa på effekten av onilcalmotide i att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com. 

Om BRaVac
BRaVac är en randomiserad, placebokontrollerad och dubbelblind studie med det primära målet att utvärdera om behandling med läkemedelskandidaten onilcamotide kan förhindra eller begränsa utvecklingen av avancerad prostatacancer efter kurativ avsiktlig behandling. Den kliniska fas IIb-studien är en internationell multicenterstudie som har rekryterat 180 patienter i sex europeiska länder (Danmark, Finland, Sverige, Belgien, Tyskland och Storbritannien) och USA.