Pressmeddelande

Kommuniké från årsstämman den 9 maj 2019 i RhoVac AB

May 09, 2019

Idag, den 9 maj 2019, hölls årsstämma i RhoVac AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2018 samt att tillgängliga medel om totalt 42 858 900 kronor balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att omvälja Cristina Glad, Lars Hedbys, Anders Ljungqvist, Mikael Ørum och Gunnar Gårdemyr som ordinarie styrelseledamöter. Mikael Ørum omvaldes som styrelseordförande. Styrelsearvode ska utgå med sex prisbasbelopp till styrelseordföranden och med tre prisbasbelopp till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget.

Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget Deloitte AB som revisor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning. Deloitte AB har meddelat att Magnus Andersson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen. Ändringen innebär att gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier ändras.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av aktier. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt uppgå till högst 2 380 888 stycken vilket motsvarar en utspädning om cirka 20 procent beräknat på nuvarande antal aktier i bolaget. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Om RhoVac AB

RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus ligger på utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering av cancer.  RhoVacs första läkemedelskandidat har genomfört preklinisk fas samt klinisk fas I/II och redovisade top-line resultat 1 augusti 2018. RhoVac har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Sedan 2007 bedrivs forskningen främst vid universitetssjukhuset i Herlev, Danmark,och vid Universitetet i Tübingen av forskargrupper som håller världsklass inom sitt område. RhoVac är noterat på Spotlight Stock Market i Sverige, en multilateral handelsplattform (MTF – Multilateral Trading Facility), sedan mars 2016. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.