Pressmeddelande

RhoVac AB offentliggör årsredovisning och koncernredovisning för 2020

Apr 28, 2021

RhoVac AB (publ) meddelar idag, 28 April 2021, att bolaget offentliggör årsredovisning för 2020. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och VD den 15 april 2021 och blir föremål för fastställelse på årsstämman den 19 maj 2021. Årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2020 finns tillgänglig på bolagets webbplats (www.rhovac.com), på Spotlight Stock Markets webbplats (www.spotlightstockmarket.com) samt på bolagets kontor (c/o Medicon Village AB, Scheeletorget 1, 223 81 Lund).

Om RhoVac AB

RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att RV001 har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det starka immunsvaret har också visat sig hålla över tiden. RhoVac har startat  en större klinisk fas IIb studie som kommer att inkludera minst 175 patienter med prostatacancer. Studien är designad för att med statistisk signifikans visa på effekten av RV001 i att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.