Pressmeddelande

Covid-19-pandemin förväntas påverka RhoVac’s kliniska fas IIb-studie ytterligare

Oct 12, 2020

Lund, 12 oktober, 2020. RhoVac AB (”RhoVac”) meddelar idag att bolagets kliniska fas IIb-studie i prostatacancer, en multicenterstudie med beteckningen RhoVac-002 (”BRaVac”), beräknas bli ytterligare försenad på grund av den rådande Covid-19 pandemin. Rekryteringtakten i september indikerar nu på full rekrytering först under Q2 2021. För att minska effekten av de pandemiorsakade förseningarna kommer antalet kliniker att utökas. Studien beräknas dock fortfarande att kunna genomföras med befintlig finansiering.

BRaVac är en randomiserad, placebokontrollerad och dubbelblind studie, med det primära studiemålet att utvärdera om behandling med läkemedelskandidaten RV001 kan förhindra eller begränsa återfall och utveckling av cancer, mätt som en långsammare utveckling av PSA (Prostataspecifikt Antigen) hos prostatacancerpatienter jämfört med kontrollgruppen (placebogruppen). Baserat på nuvarande rekryteringstakt prognosticeras full rekrytering i studien under Q2 2021. För att i möjligaste mån begränsa pandemins påverkan, kommer Rhovac att ytterligare utöka antalet kliniker som ingår i studien – till totalt ca. 40 kliniker. De nya klinikerna kommer att öppnas upp främst i USA. Studien beräknas oavsett förseningarna fortfarande att kunna genomföras inom ramarna för befintlig finansiering.

RhoVacs VD, Anders Månsson, kommenterar: ”RhoVac är som alla andra företag drabbade av pandemieffekterna. Vi fokuserar nu på att, så långt möjligt, minimera förseningarna genom att addera nya kliniker, något som vi kan göra tack vare vår finansiella styrka. Vi vet att RV001 är en mycket värdefull tillgång. Vi kommer nu att färdigställa studien så fort det går, och fortsätta vårt arbete med att säkra avtal med en partner som så småningom ska ta vår läkemedelskandidat till marknaden och göra den tillgänglig för patienterna.”


Denna information är sådan som RhoVac är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-12 08:30 CET.

Om RhoVac AB

RhoVac® bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac® har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att RV001 har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det starka immunsvaret har också visat sig hålla över tiden. Därför har RhoVac® startat en större klinisk fas IIb studie som kommer att inkludera minst 175 patienter med prostatacancer. Studien, som beräknas slutföras 2021, är designad för att med statistisk signifikans visa på effekten av RV001 i att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.