Pressmeddelande

RhoVac AB publicerar delårsrapport Q1 2019

May 08, 2019

RhoVac AB (”RhoVac”) publicerar härmed delårsrapport Q1 2019.

Första kvartalet (2019-01-01 – 2019-03-31)

 •  Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 SEK (0).
 •  Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -6 220 TSEK (-3 877).
 •  Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,60 SEK (-0,41).
 •  Soliditeten uppgick till 70,0 % (79,6).

Med “RhoVac AB (publ)” avses RhoVac AB (publ) med organisationsnummer 559037-2271. Med ”Bolaget” eller ”RhoVac” avses koncernen, det vill säga RhoVac AB (publ) och dess helägda dotterbolag RhoVac ApS.

Definitioner 

 • Resultat per aktie före utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden.
 • Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden samt utestående teckningsoptioner.
 • Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under 2019

 • RhoVac meddelar den 17 januari 2019 positiva delresultat på 3- och 6-månadersuppföljningen bland de prostatacancerpatienter som ingår i den kliniska fas I/II-studien med läkemedelskandidaten RV001.
 • RhoVac AB offentliggör den 12 februari 2019 bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2018.
 • RhoVac deltar den 28 februari 2019 vid BIO Europe Spring, Wien, Österrike.
 • RhoVac meddelar den 8 mars 2019 att Bolaget stärker ledningen genom att tillsätta Anders Månsson som Chief Business Officer (CBO) och vice Verkställande Direktör.
 • FDA bekräftar den 20 mars 2019 RhoVacs ansökan till ett pre-IND möte.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • RhoVac meddelar den 2 april 2019 att alla patienter avslutat uppföljningsfasen av den kliniska fas I/II-studien.
 • RhoVac meddelar den 4 april 2019 att Bolaget lämnat in ansökan för start av klinisk fas IIb-studie med läkemedelskandidaten RV001.
 • RhoVac offentliggör den 17 april 2019 årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2018.
 • RhoVac meddelar den 25 april 2019 att vice VD och Affärsutvecklingschef Anders Månsson tillträder sin tjänst med start i maj.
 • RhoVac meddelar den 26 april 2019 att Bolaget erhållit positivt skriftligt svar från FDA på det nu avslutade pre-IND mötet.
 • RhoVac meddelar den 29 april 2019 att Bolaget genomför fullt säkerställd företrädesemission om cirka 181 Mkr och kallar till extra bolagsstämma.

 

Om RhoVac AB

RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus ligger på utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering av cancer.  RhoVacs första läkemedelskandidat har genomfört preklinisk fas samt klinisk fas I/II och redovisade top-line resultat 1 augusti 2018. RhoVac har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Sedan 2007 bedrivs forskningen främst vid universitetssjukhuset i Herlev, Danmark,och vid Universitetet i Tübingen av forskargrupper som håller världsklass inom sitt område. RhoVac är noterat på Spotlight Stock Market i Sverige, en multilateral handelsplattform (MTF – Multilateral Trading Facility), sedan mars 2016. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.