Pressmeddelande

RhoVac anlitar internationell investeringsbank för eftersträvad transaktion avseende RV001

Oct 11, 2021

RhoVac AB ("RhoVac"), ett svenskt immunonkologiföretag, meddelar idag, 11 oktober 2021, att bolaget har anlitat Stifel Nicolaus Europe Limited ("Stifel"), en global investeringsbank, som sin exklusiva finansiella rådgivare i samband med planering, genomförande och stängning av en potentiell transaktions- eller partnerskapsaffär (en "transaktion"). En sådan transaktion är avgörande för vidareutveckling och kommersialisering av företagets ledande läkemedelskandidat, RV001. RhoVac kommer att söka en potentiell transaktion förutsatt ett positivt resultat från den pågående kliniska fas IIb-studien, (BRaVac) i prostatacancer, som har en förväntad resultatavläsning under H1 2022.

RhoVacs kliniska fas IIb-studie, BRaVac, är en placebokontrollerad studie i prostatacancer som syftar till att visa att företagets läkemedelskandidat, ett RhoC-baserat cancervaccin kallat RV001, kan förhindra eller fördröja utveckling av avancerad prostatacancer hos patienter med biokemiskt återfall (BioChemical Recurrence, BCR) efter kurativt syftande kirurgi eller strålbehandling.

RhoVac meddelade nyligen att BRaVac-studien är färdigrekryterad och att en resultatavläsning förväntas under första halvåret 2022. Utöver detta, tillkännagav RhoVac nyligen resultat från en 3-årig uppföljningsstudie av patienterna som deltog i den kliniska fas I/II-studien som slutfördes 2018. Uppföljningsstudien visade att patienter som deltog i den föregående prövningen, inte i väsentlig grad har gått vidare i sin sjukdomsutveckling, och, värt att notera, att det RhoC-specifika immunsvaret var i stort sett på samma nivå tre år efter att den sista injektionen administrerades. Givet dessa resultat, befinner sig RhoVac i en situation där bolaget måste förbereda sig för att genomföra en transaktion. Detta kommer att vara ett avgörande steg för vidareutvecklingen och kommersialiseringen av RV001, förutsatt ett positivt resultat från den pågående kliniska fas IIb -studien. Som ett led i dessa förberedelser har RhoVac anlitat Stifel för att ge råd och hjälpa RhoVac att värdera strategiska alternativ för RV001-projektet.

Stifel är en globalt verksam investeringsbank. Stifels expertis spänner över sektorer och produkter på både offentliga och privata marknader. Stifel har stor erfarenhet av både sammanslagningar, licenser, avyttringar och förvärv inom Life Science, vilket också inkluderar flera transaktioner inom onkologi.

RhoVac VD, Anders Månsson, kommenterar: ”RhoVac är ett litet företag, men vår läkemedelskandidat RV001 har mycket stor potential. Ett större läkemedelsföretag har möjligheter att ta projektet vidare genom de sista utvecklingsstadierna, möjligen i flera cancerindikationer, till genomförandet av en global lansering av produkten. Under tiden som vår kliniska fas IIb -prövning fortfarande pågår, är det viktigt att vi planerar för framgång. Därför, med Stifel ombord som rådgivare tror vi oss ha det bästa möjliga teamet på plats för att säkra en affär som garanterar en snabb vidareutveckling av RV001, för de patienters skull som så småningom kan komma att dra nytta av vårt läkemedel, och även för att eftersträva att aktieägarna i RhoVac får en rättvis utdelning på sin investering i bolaget.”


Denna information är sådan som RhoVac är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-11 08:37 CET.

Om RhoVac AB
RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att RV001 har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det starka immunsvaret har också visat sig hålla över tiden. Därför har RhoVac startat en större klinisk fas IIb-studie som har rekryterat 180 patienter med prostatacancer. Studien, som beräknas slutföras H1 2022, är designad för att med statistisk signifikans visa på effekten av RV001 i att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com. 

Om BRaVac
BRaVac är en randomiserad, placebokontrollerad och dubbelblind studie med det primära målet att utvärdera om behandling med läkemedelskandidaten RV001 kan förhindra eller begränsa utvecklingen av avancerad prostatacancer efter kurativ avsiktlig behandling. Den kliniska fas IIb-studien är en internationell multicenterstudie som har rekryterat 180 patienter i sex europeiska länder (Danmark, Finland, Sverige, Belgien, Tyskland och Storbritannien) och USA.