Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i RhoVac AB

Apr 09, 2019

Aktieägarna i RhoVac AB, org. nr 559037-2271, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 maj 2019, kl. 10.00, på Medicon Village (konferensrum Gamla Gästmatsalen, byggnad 302, våning 2), Scheelevägen 2 i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 •  dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 3 maj 2019; och
 •  dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 3 maj 2019, per post under adress RhoVac AB, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund, per e-post ael@rhovac.com eller per telefon +46(0)737 51 72 78. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 3 maj 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till bolagsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.rhovac.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Verkställande direktörens anförande.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 9. Beslut

a)     om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b)     om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen; och

c)     om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 2. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 3. Val av styrelse och revisor.
 4. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 5. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner. 
 6. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 8 b: Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel om totalt 42 858 900 kronor balanseras i ny räkning.

Punkt 9: Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 26,6 procent av samtliga aktier och röster i bolaget (”Förslagsställarna”) föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår styrelsen att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 10: Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Förslagsställarna föreslår att styrelsearvode ska utgå med sex prisbasbelopp till styrelseordföranden och med tre prisbasbelopp till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 11: Val av styrelse och revisor

Förslagsställarna föreslår att Cristina Glad, Lars Hedbys, Anders Ljungqvist, Mikael Ørum och Gunnar Gårdemyr omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Slutligen föreslås omval av Mikael Ørum som styrelseordförande. 

Information om styrelseledamöterna som föreslås för omval finns i årsredovisningen och på bolagets hemsida, www.rhovac.com.

Styrelsen föreslår att revisionsbolaget Deloitte AB omväljs som revisor.

Punkt 12: Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande:

§ 4 Aktiekapital

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 600 847,92 kronor och högst 2 403 391,68 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 714 239,18 kronor och högst 6 856 956,72 kronor.

§ 5 Antal aktier

Nuvarande lydelse

Antalet aktier skall vara lägst 3 338 044 och högst 13 352 176 stycken.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier skall vara lägst 9 523 551 och högst 38 094 204 stycken.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Punkt 13: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av aktier. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt uppgå till högst 2 380 888 stycken vilket motsvarar en utspädning om cirka 20 procent beräknat på nuvarande antal aktier i bolaget.

I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut enligt punkterna 12-13 krävs att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 12-13 kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund och på bolagets webbplats (www.rhovac.com) senast från och med tre veckor före årsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.      

Uppgift om antal aktier och röster i bolaget

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till
9 523 551 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

____________________

Lund i april 2019

RhoVac AB (publ)

Styrelsen

Om RhoVac A

RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus ligger på utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering av cancer.  RhoVacs första läkemedelskandidat har genomfört preklinisk fas samt klinisk fas I/II och redovisade top-line resultat 1 augusti 2018. RhoVac har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Sedan 2007 bedrivs forskningen främst vid universitetssjukhuset i Herlev, Danmark,och vid Universitetet i Tübingen av forskargrupper som håller världsklass inom sitt område. RhoVac är noterat på Spotlight Stock Market i Sverige, en multilateral handelsplattform (MTF – Multilateral Trading Facility), sedan mars 2016. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.