Pressmeddelande

RhoVac AB presenterar delårsrapport Q3 2020

Nov 13, 2020

RhoVac AB (”RhoVac”) offentliggör härmed delårsrapporten avseende det tredje kvartalet 2020. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.rhovac.com). Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

Nio månader (2020-01-01 – 2020-09-30)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 6 012 TSEK (0).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -31 937 TSEK (-42 785).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -1,32 SEK (-2,99).
 • Koncernens soliditet uppgick till 93 % (96 %).

Tredje kvartalet (2020-07-01 – 2020-09-30)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 TSEK (0).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -12 869 TSEK (-11 310).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,55 SEK (-0,56).

Med “RhoVac AB (publ)” avses RhoVac AB (publ) med organisationsnummer 559037-2271. Med ”Bolaget” eller ”RhoVac” avses koncernen, det vill säga RhoVac AB (publ) och dess helägda dotterbolag RhoVac ApS.

Definitioner

 • Resultat per aktie före utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden.
 • Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden samt utestående teckningsoptioner.
 • Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2020

 • RhoVac meddelar den 1 juli att en artikel om Bolaget publicerats i den internationella tidskriften MedNous, genom en skriftlig inlaga från RhoVacs VD Anders Månsson.
 • RhoVac meddelar den 10 augusti att den första patienten i USA inkluderats i Bolagets kliniska fas IIb-studie i prostatacancer.
 • RhoVac offentliggör den 28 augusti delårsrapport för det andra kvartalet och första halvåret 2020.
 • RhoVac meddelar den 4 september att Bolaget rekryterat professor Georg Holländer till sitt vetenskapliga råd.
 • Bolaget meddelar den 17 september att den första patienten i Sverige har påbörjat sin behandling i Bolagets kliniska fas IIb-studie i prostatacancer (”BRaVac”).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • RhoVac meddelar den 12 oktober att Bolagets kliniska fas IIb-studie i prostatacancer, beräknas bli ytterligare försenad på grund av den rådande Covid-19 pandemin.
 • Rhovac meddelar den 26 oktober att den vetenskapliga artikeln som presenterar de kliniska resultaten från fas I/II-studien blir publicerad i november 2020.

Om RhoVac AB

RhoVac® bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac® har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att RV001 har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det starka immunsvaret har också visat sig hålla över tiden. Därför har RhoVac® startat en större klinisk fas IIb studie som kommer att inkludera minst 175 patienter med prostatacancer. Studien, som beräknas slutföras 2021, är designad för att med statistisk signifikans visa på effekten av RV001 i att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.