Pressmeddelande

Kommuniké från extra bolagsstämma den 29 maj 2019 i RhoVac AB

May 29, 2019

Idag, den 29 maj 2019, hölls extra bolagsstämma i RhoVac AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 29 april 2019 om företrädesemission av högst 9 523 551 aktier. De som på avstämningsdagen den 3 juni 2019 är registrerade som aktieägare i bolaget erhåller en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 19 kronor per aktie. Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i företrädesemissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med högst 1 714 239,18 kronor. Teckningstiden i företrädesemissionen löper från och med den 5 juni 2019 till och med den 19 juni 2019.

Om RhoVac AB

RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus ligger på utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering av cancer.  RhoVacs första läkemedelskandidat har genomfört preklinisk fas samt klinisk fas I/II och redovisade top-line resultat 1 augusti 2018. RhoVac har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Sedan 2007 bedrivs forskningen främst vid universitetssjukhuset i Herlev, Danmark,och vid Universitetet i Tübingen av forskargrupper som håller världsklass inom sitt område. RhoVac är noterat på Spotlight Stock Market i Sverige, en multilateral handelsplattform (MTF – Multilateral Trading Facility), sedan mars 2016. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.