Pressmeddelande

RhoVac uppmärksammas i internationell press

Apr 24, 2020

RhoVac AB (”RhoVac”) uppmärksammas i den internationella pressen, där den väl ansedda branschspecifika e-tidskriften Scrip – Pharma Intelligence har publicerat en intervju med VD Anders Månsson.

Den väl ansedda branschspecifika e-tidskriften Scrip – Pharma Intelligence, intervjuade VD Anders Månsson kring bolagets pågående kliniska fas IIb-studie i prostatacancer, som benämns Bra-Vac. I intervjun förklarar VD Anders Månsson att RhoVac’s RV001-behandling är ”vävnadsagnostisk” dvs att behandlingen inte begränsas enbart till prostatacancer, utan förmodligen kan komma att utvecklas för flera olika metastaserande cancerindikationer. Artikeln beskriver vidare den randomiserade, placebokontrollerade och dubbelblindade multicenter-studien i prostatacancer, som ska rekrytera över 175 patienter i USA samt i sex europeiska länder (Danmark, Finland, Belgien, Sverige och Storbritannien), där Tyskland är det senaste landet som har påbörjat behandling av patienter (23 April). ” Totalt sett har vi finansiering som förväntas täcka företagets behov fram till andra hälften av 2022, och det menar vi är tillräckligt för att genomföra fas IIb-studien och nå en möjlig exit” kommenterade Ander Månsson i Scrip.

Om RhoVac AB

RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 noterades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att RV001 har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det starka immunsvaret har också visat sig hålla över tid. Därför har RhoVac omgående startat en större klinisk fas IIb studie som kommer att inkludera minst 175 patienter med prostatacancer. Studien är designad för att med statistisk signifikans visa på effekten av RV001 i att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.