Pressmeddelande

RhoVac AB har beviljats anslag på 2,5 miljoner Euro från Horizon 2020

Aug 22, 2019

RhoVac AB (”RhoVac”) meddelar idag, den 22 augusti, att EU Kommissionen har beviljat ett anslag om 2,5 miljoner Euro från forsknings- och innovationsprogrammet Horizon 2020.

Anslaget från EUs ramprogram Horizon 2020 löper över 36 månader och stödjer bolagets vidareutveckling av RV001-projektet för prostatacancerbehandling, samt fortsatt affärsutveckling i syfte att nå ett avtal med en kommande samarbetspartner. I sin bedömning finner Kommissionen bolagets utvecklingsplaner genomtänkta och realistiska samt framhåller att RV001-projektet är innovativt, och att det kan betraktas som en potentiell ”game changer” för framtida cancerbehandling. .

Kommentar från RhoVacs CBO och vVD, Anders Månsson:

Utöver 2,5 miljoner Euro som anslaget innebär, ger denna utmärkelse vårt projekt en kvalitetsstämpel som kommer att få mycket stor betydelse för den fortsatta affärsutvecklingen. Denna aspekt har förmodligen ett ännu större värde på sikt än anslaget i sig själv.”

Kommentar från RhoVacs VD, Anders Ljungqvist:

Vi är oerhört glada och stolta över att i hård konkurrens fått detta stora anslag från ramprogrammet Horizon 2020. Det gläder oss också att se att Kommissionen motiverar sitt val genom att betona vår innovativa strategi, vår förståelse av patientbehovet och vår högkvalitativa projektledning. Kommissionens erkännande är mycket motiverande för oss i vårt fortsatta arbete med att utveckla RV001-projektet. Att EU väljer att satsa på vårt projekt är en viktig bekräftelse av potentialen i vår läkemedelsteknologi, som syftar till att stimulera kroppens eget immunförsvar till att begränsa eller förhindra spridning av metastaserande cancerceller.”

Om Horizon 2020 – EU:s ramprogram för forskning och innovation 

Horizon 2020 är det största av EU:s forsknings- och innovationsprogram någonsin med nära 80 miljarder Euro i bidrag tillgängliga över 7 år (2014 till 2020). Programmet lovar fler genombrott, upptäckter och världsnyheter genom att ta bra idéer från laboratoriet till marknaden. Målet är att se till att Europa producerar världsledande forskning, tar bort hinder för innovation och gör det lättare för de offentliga och privata sektorerna att arbeta tillsammans när det gäller att leverera innovation. SME Instrument riktar sig till små och medelstora företag, och gör det möjligt att söka finansiering som enskilt företag. För mer information: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/.

Om RhoVac AB

RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att RV001 har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det starka immunsvaret har också visat sig hålla över tiden. Därför startar RhoVac omgående en större klinisk fas IIb studie som kommer att inkludera minst 175 patienter med prostatacancer. Studien, som beräknas slutföras 2021, är designad för att med statistisk signifikans visa på effekten av RV001 i att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.