Pressmeddelande

RhoVac AB presenterar delårsrapport Q3 2021

Nov 12, 2021

RhoVac AB (”RhoVac”) offentliggör härmed, 12 november 2021, delårsrapporten avseende det tredje kvartalet 2021. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.rhovac.com). Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

Nio månader (2021-01-01 – 2021-09-30)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 10 151 TSEK (6 012).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -41 563 TSEK (-32 205).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -1,79 SEK (-1,33).
 • Koncernens soliditet uppgick till 85,8% (93,8%).

Tredje kvartalet (2021-07-01 – 2021-09-30)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 549 TSEK (0).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -17 345 TSEK (-12 968).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,83 SEK (-0,56).

Nettoomsättning utgörs av anslaget från EUs innovationsfond Horizon 2020 och kostnaderna ökar i takt med den eftersträvade rekryteringstakten i fas IIb-studien. Bolagets kassa, kortfristiga fordringar och skulder uppgår till ca 60 miljoner SEK med kort tid kvar till utläsning av fas IIb-studien, BRaVac. H1 2022. Bolaget bedömer sig därför ha finansiering som räcker över utläsningen av studieresultatet och beroende på vilka aktiviteter som prioriteras, hela 2022

Med “RhoVac AB (publ)” avses RhoVac AB (publ) med organisationsnummer 559037-2271. Med ”Bolaget” eller ”RhoVac” avses koncernen, det vill säga RhoVac AB (publ) och dess helägda dotterbolag RhoVac ApS.

Definitioner

 • Resultat per aktie före utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden.
 • Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden samt utestående potentiella stamaktier.
 • Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2021

 • 9 juli – RhoVac tillkännager en stark interimsanalys av patientsäkerheten i bolagets fas IIb-studie, BRaVac
 • 27 augusti – RhoVac presenterar sin halvårsrapport.
 • 20 september – RhoVac tillkännager full rekrytering i fas IIb-studien, BRaVac.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • 5 oktober - RhoVac presenterar resultat från 3-årsuppföljningen av fas I/II-studien i prostatacancer.
 • 11 oktober - RhoVac anlitar internationell investeringsbank för eftersträvad transaktion avseende RV001.

VD ANDERS MÅNSSON HAR ORDET

RhoVacs fas IIb-studie i prostatacancer, BRaVac, nådde full rekrytering under kvartal 3, och eftersom studien startade redan 2019 går vi nu med snabba steg mot konklusion och resultatutläsning, något som vi räknar med sker under första halvan av 2022. Under tredje kvartalet avslutades också 3-års-uppföljningen av patienterna som deltog i fas I/II-studien under 2018 - glädjande nog var resultaten mycket bra. Ingen patient hade utvecklat metastaser, ingen patient behövde annan terapi. De flesta patienter hade icke-detekterbara PSA-nivåer, och det fåtal som hade en detekterbar PSA-nivå, visade tecken på förlängd PSA-dubbleringstid, vilket indikerade en långsammare sjukdomsutveckling. Och, sist men inte minst, en analys av det RhoC-specifika immunsvaret visade att detta fortfarande var nästan helt intakt efter tre år, vilket indikerar en bra långtidsverkan av vårt cancervaccin, RV001. Under det fjärde kvartalet har också RV001 fått sitt vetenskapliga namn, nämligen: onilcamotide. 

Under det tredje kvartalet avtog pandemieffekterna ytterligare och i många länder avskaffades de flesta restriktionerna. Detta möjliggjorde en god rekryteringstakt av patienter till RhoVacs fas IIb-studie, och detta i sin tur möjliggjorde att rekryteringen kunde slutföras som väntat under det tredje kvartalet. När vi nu är i mål med rekryteringen kan det vara värt att reflektera över det faktum att pandemin började endast ett par månader efter att den första patienten hade rekryterats, och att vi levt med pandemin under hela studiens gång. Jag tycker att vi har anledning att vara stolta över det faktum att vi trots mycket svåra omständigheter har lyckats att hela tiden ha framdrift i studien och att vi aldrig har tvekat att vidta de åtgärder som krävts för att studien skulle framskrida. Vi vet från uppgifter som publicerades i sommar att patientflödet på onkologklinikerna i USA och i Europa, gick ned med mellan 25 och 50 % under pandemin, och då kan man tänka sig att de resurser som allokerades till kliniska prövningar, något som ligger utanför den mest verksamhetskritiska åtagandena, förmodligen decimerades mer än så. RhoVac tog dock redan tidigt beslutet att utöka antalet kliniker i studien, inte minst i USA, för att i möjligaste mån kompensera för den begränsade kapaciteten per klinik. Detta gjorde att vi lyckades genomföra vår studie, när många andra biotech- och läkemedelsföretag inte lyckades, och dessutom med måttliga förseningar med hänsyn till omständigheterna.

Att vi nu har en fullrekryterad fas IIb-studie, med relativt kort tid kvar till utläsning av resultatet, och med resultat från långtidsuppföljningen som ytterligare spär på förhoppningarna om ett bra resultat, har heller inte gått analysinstituten förbi. Både EDISON och Aktiespararnas Analysguiden värderar nu RhoVac till över en miljard SEK. RhoVacs rörelsekostnader, som främst drivs av fas IIb-studien, uppgick under förra kvartalet till närmare 18 miljoner SEK, men bolagets kassa, kortfristiga fordringar och skulder uppgår efter kvartal 3 till ca. 60 miljoner SEK, vilket indikerar att finansieringen räcker för att avsluta studien under H1 2022, och en god tid efter det. Efter studiens avslutande minskar också kostnaderna betydligt.

Under det fjärde kvartalet kommer RhoVac att fokusera på att uppdatera potentiella partners på de nyligen publicerade 3-års-resultaten och göra dem uppmärksamma på att resultatet av BRaVac väntas redan under H1 2022. Som tidigare annonserats har RhoVac också kontrakterat en internationell investeringsbank, Stifel, för att säkra att det bästa möjliga teamet finns på plats för en avgörande förhandlingsfas med potentiella partners, något som skulle följa omedelbart på utläsningen av BRaVac, förutsatt goda resultat. En hel del fokus under fjärde kvartalet ligger därför på att färdigställa övriga utvecklingsprojekt, och göra oss redo för att granskas av spekulanter som är intresserade av de möjligheter som RV001 kan erbjuda ett större onkologifokuserat läkemedelsbolag.

Anders Månsson – VD, RhoVac AB

Om RhoVac AB
RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att RV001 har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det starka immunsvaret har också visat sig hålla över tiden. RhoVac avslutade under kvartal 3 2021 rekryteringen av 180 prostatacancerpatienter, till den pågående kliniska fas IIb-studien BRaVac. Studien beräknas slutföras H1 2022 och är designad för att med statistisk signifikans visa på effekten av RV001 i att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com