Bolagsstyrning

Med bolagsstyrning menas regler och strukturer som byggs upp för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda ett aktiebolag. Bolagsstyrningen inom RhoVac AB utgår främst från tillämpliga regler i aktiebolagslagen, RhoVac®’s bolagsordning, RhoVac®’s interna styrdokument och de regler och rekommendationer för bolag vars aktier är noterade på Spotlight Spot Market, Sweden samt god sed på aktiemarknaden.

Kalendarium

Delårsrapport Q2 2019

30 augusti 2019

Delårsrapport Q3 2019

15 november 2019

Bokslutskommunike 2019

11 februari 2020

Årsstämma

12 maj 2020