Kommuniké från årsstämma i RhoVac AB

11 maj, 2018

RhoVac AB (publ) (”RhoVac”) meddelar idag den 11 maj 2018, att årsstämma hölls i RhoVac AB den 9 maj 2018. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Resultatdisposition
Stämman beslutade att disponera över bolagets förlust enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Ansvarsfrihet
Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode skall utgå med sex prisbasbelopp till styrelseordföranden och med vardera tre prisbasbelopp till de styrelseledamöter vilka inte är anställda i bolaget. Vidare beslutade stämman att utse en revisor samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att till styrelseledamöter omvälja Cristina Glad, Lars Hedbys, Anders Ljungqvist och Mikael Ørum, samt nyvälja Gunnar Gårdemyr. Till styrelseordförande beslutades om omval av Mikael Ørum. Vidare omvaldes bolagets revisorer Deloitte AB till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om nyemission
Stämman beslutade att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 244 891,26 kronor genom nyemission av högst 1 360 507 aktier enligt följande villkor:

Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i bolaget. Varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning skall i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, i andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtaganden samt i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara den 16 maj 2018.

Teckning av aktier med företrädesrätt skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 18 maj 2018 till och med den 1 juni 2018. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske genom teckning på teckningslista under tiden från och med den 18 maj 2018 till och med den 1 juni 2018. Betalning skall erläggas kontant senast tre bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

De nya aktierna emitteras till en kurs av 18,00 kronor per aktie.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Ljungqvist – VD, RhoVac AB
Telefon: +45 4083 2365
E-post: alj@rhovac.com


Om RhoVac AB
RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus är utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering vid cancer. RhoVacs första läkemedelskandidat har avslutat preklinisk fas och klinisk fas I/II-studie inleddes i början av 2017. RhoVac har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Forskningen bedrivs sedan 2007 primärt på Universitetssjukhuset i Herlev, Danmark, av ett forskarteam i världsklass inom sin nisch. RhoVac är noterat på Spotlight Stock Market sedan mars 2016. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Läs mer på www.rhovac.com