Framtidens metastasprevention

RhoVac är ett läkemedelsbolag verksamt inom immunonkologi vilket innebär att man utvecklar framtida läkemedel mot cancer genom att stimulera kroppens eget immunförsvar att angripa och förstöra cancerceller. Företagets primära fokus är att utveckla en cancerterapi som förhindrar eller begränsar metastasering (spridning) i olika cancerformer.

Bakgrund

RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att RV001 har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det starka immunsvaret har också visat sig hålla över tiden. Därför startar RhoVac sommaren 2019 en större klinisk fas IIb studie som kommer att inkludera minst 175 patienter med prostatacancer. Studien, som beräknas slutföras 2021, är designad för att med statistisk signifikans visa på effekten av RV001 i att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot primärtumören.

RV001 – med fokus på att förhindra metastasering

Cancer bildas från kroppsegna celler som har fått en rubbning i sin tillväxt, vilket gör att cellerna börjar dela sig ohämmat och till slut bildar en solid klump (primärtumör). Om tumören får växa ohämmat kan den infiltrera omkringliggande vävnader och skada närliggande organ. Enskilda tumörceller kan också migrera ut ur primärtumören och sprida sig i kroppen. Dessa kan sprida sig med hjälp av blod- eller lymfsystemet och kan infiltrera andra organ/vävnader, där de kan växa och bilda dottertumörer, så kallade metastaser.

I väldigt få cancerformer är den primära tumören dödlig. Den kan oftast avlägsnas kirurgiskt eller behandlas med strålning. Det är när cancern sprider sig i form av dottertumörer (metastaser) som kan sätta sig på många olika ställen i kroppen och infiltrera vävnaden i livsviktiga organ, som cancern blir verkligt farlig. Det har upptäckts att ett protein som kallas RhoC finns överuttryckt hos de cancerceller som kan migrera, dvs. lämna primärtumören och förflytta sig i kroppen, och alltså har förmågan att bilda metastaser.

RhoVac har utvecklat ett läkemedel, RV001, som stimulerar kroppens immunförsvar till att angripa och förstöra celler som har detta överuttryck av RhoC, dvs celler som kan förflytta sig och har potential att bilda metastaser. Detta innebär förstås att man behöver en annan behandling mot själva primärtumören, men för denna kan man som sagt oftast använda kirurgi eller strålning. Tanken är sedan att man behandlar med RV001 för att i möjligaste mån hindra att cancern kommer tillbaka i form av metastaser som bildats av migrerande cancerceller som hunnit lämna primärtumören innan behandlingen kunde sättas in.