Om oss

"RhoVac bedriver forskning och
utveckling av terapeutiska
cancervacciner."

RhoVac

Verksamhet

RhoVac är ett bioteknikbolag som bedriver forskning och utveckling av immunterapi, mera specifikt – av terapeutiska cancervacciner. Bolagets huvudfokus är utvecklingen av ett läkemedel med potential att förhindra eller begränsa metastasering hos metastaserande cancerformer.

Koncernförhållande och aktieinnehav

RhoVac AB är ett moderbolag i en koncern som omfattar det helägda dotterbolaget RhoVac ApS. All verksamhet sker i dotterbolaget, varpå RhoVac AB:s enda operativa verksamhet är att äga dotterbolaget RhoVac ApS. Utöver ovanstående har RhoVac inga ytterligare aktieinnehav i andra bolag.

Affärsmodell

RhoVac avser att utlicensiera eller sälja hela, eller delar, av verksamheten tidigast efter genomförd klinisk fas I/IIa-studie. Styrelsen avser kontinuerligt att utvärdera hur värde kan byggas i bolaget på bästa sätt, med fokus på värde i relation till utlicensiering eller försäljning av verksamheten.

Historik

Nedan presenteras en översiktlig bild över RhoVacs historik i korthet. RhoVac ApS bildades 2007. RhoVac AB, koncernens moderbolag, bildades  november 2015.

Tidpunkt Händelse
2007 RhoVac ApS bildas och startar verksamhet
2007 Nationell patentansökan skickas in
2008 Internationell patentansökan skickas in
2009 RhoVac genomför toxikologisk studie (ej enligt GLP) med goda resultat
2009 RhoVac godkänns för Innovationslån av Nordea Fonden (DK)
2012 RhoVac erhåller utvecklingsstöd av Styrelsen for Forskning och Innovation (DK)
2013 Patent godkänns i Australien
2014 RhoVac etablerar samarbete med Ventac Partners
2015 Patent godkänns i Japan
2015 Patent godkänns i USA
2015 Processutveckling av läkemedelssubstans och analytisk utveckling
2015 RhoVac inleder toxikologisk studie enligt GLP
2015 Första satsen av läkemedelssubstansen färdigställs och stabilitetsstudier inleds
2015 RhoVac AB bildas
2016 Notering på Spotlight Stock Market
2016 Rapportering av toxikologisk studie
2016 Produktion av läkemedelssubstans och läkemedelsprodukt avslutad
2016 Ansökan om klinisk prövning inlämnad
2016 Forskningssamarbete med University of Tübingen i Tyskland inleds
2017 Godkännande för start av klinisk fas I/II-studie
2017 Patentgodkännande från Europapatentverket
2017 Supplerande patentgodkännande från japanska patentverket
2017 Rekrytering av samtliga patienter i pågående klinisk fas I/II-studie
2017 Behandling av patienter i den kliniska fas I/II-studien
2017 Definiera det kliniska fas IIb – programmet
2018 Slutbehandling av patienter i den kliniska fas I/II-studien
2018 Summering och slutrapportering av den kliniska fasI/II-studien