Kroppens unika försvar mot cancer

Immunterapi innebär att kroppens eget immunförsvar används för att bekämpa cancer i kroppen. Immunförsvaret består bland annat av T-celler som kan aktiveras för att finna och eliminera cancerceller.

Primärtumören dödar sällan, men metastaser (dottertumörer) gör. För närvarande finns det ingen terapi för att begränsa tidig metastasbildning efter behandling av primärtumören, och det finns ett tydligt medicinskt behov av en ny terapi inom detta område, vilket också har uppmärksammats av både den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och Food and Drug Administration (FDA) i USA. RhoVac utvecklar den första antigenbaserade cancerterapin, RV001, som är specifikt avsedd för eliminering av metastaserande cancerceller, oberoende av cancertyp, för att förbygga återfall i cancer efter att primärtumören behandlats.

RV001 – specifikt designad att förhindra metastasering
Metastaserande cancerceller överuttrycker ett protein som heter RhoC. Det är detta protein som ger de metastaserade cellerna förmågan att migrera och infiltrera annan vävnad. RhoVacs läkemedelskandidat, RV001, är ett immunologiskt läkemedel som presenteras för immunsystemet som ett antigen, vilket stimulerar T-celler att förstöra celler som bär RhoC-proteinet, det vill säga celler som bildat eller riskerar att bilda metastaser. Historiskt har så kallade ”cancervaccin” visat sig fungera otillfredsställande på solida tumörer, som har många sätt att försvara sig mot angrepp från immunsystemet. RV001-behandlingen riktas inte mot solida tumörer, utan enbart mot metastaserande cancerceller. Häri ligger en stor skillnad. Idag är behandlingen mot själva primärtumören i form av kirurgi eller strålning oftast effektiv, men det saknas en preventiv behandling mot återfall, en behandling som motverkar att enstaka cancerceller som redan hade hunnit förflytta sig ut från primärtumören innan behandlingen mot denna kunde sättas in.

Så här fungerar RV001

1. RV001 – som är ett antigen – administreras genom injektion i patientens hud.

2. RV001 kommer i kontakt med dendritiska celler – en sorts vita blodkroppar som har en reglerande funktion i immunförsvaret – som finns i huden. Dessa celler är specialiserade på att fånga, absorbera och bearbeta antigen.

3. Dessa dendritiska celler interagerar med naiva T-celler och presenterar antigenet för dem. Cytokiner – immunförsvarets alarmmolekyler – frisätts. Detta stimulerar T-celler till att bli målspecifika mördarceller.

4. En specifik immunrespons har skapats mot överuttryck av RhoC och därmed mot cancerceller som metastaserar. Detta sker genom att mördarcellerna attackerar de metastaserande cancercellerna.