Kliniska studier

2018 färdigställdes en klinisk fas I/II -studie med drygt 20 prostatacancer-patienter och det konkluderades att RV001 var säkert och vältolererat, vilket är viktigt eftersom läkemedlet är avsett att användas förebyggande när patienten är relativt symptomfri och förmodligen botad från cancer. Studien visade också på ett starkt immunsvar som förblir starkt över lång tid.

Därför startar RhoVac under 2019 en stor klinisk fas IIb-studie med ett 30-tal europeiska och förmodligen även amerikanska kliniker, en studie som kommer att inkludera mer än 175 patienter med prostatacancer. Denna studie kommer att avslutas under senare delen av 2021. Då räknar vi med att ha statistiskt signifikanta resultat som visar effektiviteten hos RV001 i att förebygga och behandla sjukdomsprogression efter operation eller strålbehandling av den primära tumören i prostatacancer. Dessutom planeras också en explorativ studie i andra typer av cancer, för att ge åtminstone vägledande bevis för att vårt läkemedel generellt skulle kunna tillämpas som ”metastasförebyggande” i flera andra typer av cancer.

 

I den pågående kliniska fas IIb-studien kommer vi att rekrytera >175 patienter med ett biokemiskt återfall (BCR)efter genomförd radikal prostatektomi (RP) eller definitiv strålningsbehandling. Studien är en randomiserad dubbelblindad placebokontrollerad studie, med behandlling av en immuno-onkologisk läkemdelskandidat (RV001). Studien är öppen för rekrytering i Danmark (Herlev, Köpenhamn, Odense, Holsterbro, Århus & Ålborg) och i Finland (Helsingfors, Turkku & Tampere) och flera europeiska länder kommer delta i en nära framtid.
Det är de ansvariga läkarna på de aktuella klinikerna som utvärderar om patienter är potentiella kandidater för medverkan i studien. De enskilda klinikerna bör kontaktas med avseende på potentiell utvärdering i deltagande i studien