RhoVac genomför investerarträffar i samband med företrädesemissionen

15 maj, 2018

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

I samband med företrädesemissionen med teckningsperiod som löper under perioden 18 maj – 1 juni 2018 kommer RhoVacs VD Anders Ljungqvist att presentera bolaget, motivet till företrädesemissionen samt bolagets framtidsplaner vid ett antal investerarträffar. Se nedan för informationstillfällen framöver.

22 maj: Malmö, Aktiedagen
Datum och tid: 22 maj 2018 kl 8:00 – 19:00, RhoVac presenterar kl. 14:20
Plats: Kockum Fritid, Västra Varsgatan 8, Malmö
Förtäring: fika, kaffe och lunch serveras
Anmälan: www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-malmo-22-maj
Övrigt: Evenemanget websänds live.

23 maj: Stockholm, Lunchpresentation
Datum och tid: 23 maj 2018, kl. 12:00 – 13:00
Plats: Arctic Securities, Biblioteksgatan 8, Stockholm
Förtäring: Lunch serveras
Anmälan: Via email till invitation.sweden@arctic.com senast den 18 maj 2018, ange namn och kontaktuppgifter

28 maj: Göteborg, Kvällspresentation
Datum och tid: 28 maj 2018, kl. 17:30 – 19:00
Plats: Elite Park Avenue Hotell, Kungsportsavenyn 36, Göteborg
Förtäring: Kaffe och macka serveras
Anmälan: Via email till ael@rhovac.com senast den 24 maj 2018, ange namn och kontaktuppgifter

Rådgivare
Finansiell rådgivare till RhoVac i samband med företrädesemissionen är Arctic Securities AS, filial Sverige. Legal rådgivare till Bolaget är Advokatfirman Lindahl.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Ljungqvist – VD, RhoVac AB
Telefon: +45 4083 2365
E-post: alj@rhovac.com

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i RhoVac AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i RhoVac kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som RhoVac kommer att offentliggöra. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av RhoVac för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från RhoVac och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.


Om RhoVac AB
RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus är utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering vid cancer. RhoVacs första läkemedelskandidat har avslutat preklinisk fas och klinisk fas I/II-studie inleddes våren 2017. RhoVac har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Forskningen bedrivs sedan 2007 primärt på Universitetssjukhuset i Herlev, Danmark, av ett forskarteam i världsklass inom sin nisch. RhoVac är noterat på Spotlight Stock Market sedan mars 2016. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Läs mer på www.rhovac.com.