RhoVac tillkännager att företaget har tilldelats det EU-finansierade forskningsanslaget Horizon 2020 fas I med utmärkta vitsord

3 maj, 2018

RhoVac AB (”RhoVac”) meddelade idag, den 3 maj 2018, att företaget har tilldelats EU-kommissionens anslag från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 med det betydelsefulla betyget ”Mycket bra till utmärkt”.

EU-finansiering genom Horizon 2020 stöder små- och medelstora företag (SME) med genombrytande innovationsprojekt och potential att bli marknadsskapande. Den starkt konkurrenspräglade fonden vänder sig endast mot små- och medelstora företag som omfattas av europeiska innovationsrådets (EIC) definition av SME. Fonden är en del av Horizon 2020:s arbetsprogram 2018–2020 och finansierar innovationer med stor potential inom EU. Fonden erbjuder Europas mest begåvade och djärvaste innovatörer finansiering av genombrottsidéer med möjligheten att skapa helt nya, eller revolutionera befintliga, marknader. Ansökningsomgången i februari 2018 var mycket konkurrenspräglad med en framgångsfrekvens på 12,6 % bland 2009 lämnade förslag.

RhoVac kan med glädje meddela att företagets cancervaccinprojekt RV001, som för närvarande befinner sig i fas I/II och är inriktat på patienter med diagnostiserad prostatacancer, har tilldelats fas I-anslaget. RhoVac erhöll en betydelsefull totalpoäng om 13,80 av 15, vilket motsvarar ”Mycket bra till utmärkt” på bedömningsskalan. Företagets ansökan har erhållit betyget Utmärkt för viktiga underkriterier, såsom (men inte begränsat till):

  • effekt: väsentligt patientbehov av innovationen, realistisk analys av marknaden, skalbarhet och omfattande marknadsstorlek, potential att skapa nya marknader som genereras av den nya innovationen, kunskapsskydd, övergripande strategi och affärsmodell
  • förträfflighet: omvälvande och banbrytande innovation och en tydlig utvecklingsplan
  • genomförandets kvalitet och effektivitet: gruppengagemang med omfattande teknisk erfarenhet/förvaltningserfarenhet och en realistisk tidsram.

SME-instrumentet kommer att gynna snabb företagstillväxt och marknadsskapande innovation tack vare organiserad finansiering och ett ökat antal accelerationstjänster för företag. Efter slutförandet av denna fas I förbereder RhoVac sin ansökan om Horizon 2020:s fas II-anslag, som ska vara inskickad senast under det fjärde kvartalet 2018.

RhoVacs CEO, Anders Ljungqvist kommenterar
”Vi är mycket glada över att erhålla detta anslag på 50 000 € från EU-kommissionen, men mest av allt är det givande att se betyget, som utgör ett erkännande för vår innovativa strategi, vår förståelse av patientbehov och vår högkvalitativa projektledning. Detta betyg är mycket motiverande för oss i vår fortsatta strävan att ytterligare utveckla vårt RV001-projekt. Detta bidrag kommer väl till hands för att utarbeta den genomförbarhetsrapport som kommer att ligga till grund för det krav som Kommissionen ställer på oss, inför den kommande fas II-ansökan inom ramprogrammet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Ljungqvist – CEO, RhoVac AB
Telefon: +45 4083 2365
E-post: alj@rhovac.com

Denna information är sådan information som RhoVac AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2018.


Om RhoVac AB
RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Företagets huvudfokus är utvecklingen av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förebygga eller begränsa metastasering vid cancer. RhoVacs första läkemedelskandidat har avslutat den prekliniska fasen, och den kliniska fas I/II-studien inleddes våren 2017. RhoVac har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Forskningen har bedrivits sedan 2007, huvudsakligen vid universitetssjukhuset i Herlev, Danmark, av en forskargrupp i världsklass inom sin nisch. RhoVac är noterat på Spotlight Stock Market, Sverige, en multilateral handelsplattform (MTF), sedan i mars 2016. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Läs mer på www.rhovac.com.